blackHeart

159 tekstów – auto­rem jest blac­kHeart.

Z cza­sem uświado­miłem so­bie że nie chce żyć tyl­ko dla siebie, za­dedy­kowałem mo­je życie tym którzy mi je da­li i tym z który­mi je dziele, dzięki te­mu wiele z moich prob­lemów prysło jak bańka myd­la­na, a ja od­na­lazłem swo­je miej­sce na świecie, bo to nie miej­sce tworzy kli­mat ale ludzie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 listopada 2015, 11:23

Świat dzieli się na ludzi którzy sta­rają się reali­zować marze­nia i na tych którzy się nie sta­rają, na końcu jed­nak ru­let­ka życia mie­sza ta­suje i lo­suje, zwy­cięscy to Ci którzy mieli szczęście Ci których kartę wyb­rał los... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 marca 2015, 23:23

Żołnie­rze żyją tak długo jak poz­wo­li im los, idee za które giną są wieczne. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 maja 2014, 22:55

....wiesz co się dzieje z zam­ka­mi z pias­ku zbu­dowa­nymi przez dzieci nad brze­giem morza i tak jak tam fa­la zmy­wa za­mek ta­ki i w życiu rzeczy­wis­tość zmy­wa nasze marzenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2014, 22:46

Wiesz że woj­na jest straszna, ale cza­sem chcesz trochę sprzętu na siebie narzu­cić i zro­bić porządek z niektóry­mi spra­wami, bo praw­da choć trud­na i bo­li, to fak­tem jest że niektórzy, a szczególnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lutego 2014, 22:39

Więc proszę : Więcej życia w życiu ! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lutego 2014, 16:57

Aż w końcu za­dajesz py­tanie, kto de­cydu­je jak żyje­my i za co zgi­niemy ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2014, 19:30

Nie ma na świecie człowieka który dałby radę żyć bez złudzeń, marzeń i nadziei, bo gdy­by ta­ki był po­padłby w tak skraj­ny ma­razm iż nie przy­pomi­nał by on człowieka. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 stycznia 2014, 00:31

... i to jest w tym chy­ba naj­fajniej­sze, że bez względu na to co się w koło dzieje zaw­sze masz wybór żeby de­cydo­wać o so­bie je­dynie, a nie o wszystkim. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 stycznia 2014, 23:12

Nikt nie zwykł os­trze­gać że można tak wiele ra­zy um­rzeć za życia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 grudnia 2013, 00:19

blackHeart

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

blackHeart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 listopada 2015, 12:36Cris sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem uświado­miłem so­bie [...]

8 listopada 2015, 11:23blackHeart do­dał no­wy tek­st Z cza­sem uświado­miłem so­bie [...]

8 marca 2015, 23:23blackHeart do­dał no­wy tek­st Świat dzieli się na [...]

2 lutego 2015, 21:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie jest dep­resja, [...]

31 stycznia 2015, 17:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st To nie jest dep­resja, [...]

31 stycznia 2015, 15:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie jest dep­resja, [...]

29 stycznia 2015, 19:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st To nie jest dep­resja, [...]

29 stycznia 2015, 16:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie jest dep­resja, [...]

29 stycznia 2015, 00:40Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st To nie jest dep­resja, [...]